Igényes utcabútorok | Utasvárók | Kerékpártárolók
 • (62) 245-368
 • (30) 372-7859

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


Korábbi adatkezelési tájékoztatók:
2023.08.31. Alma – Rend Kft. adatkezelési tájékoztató

Hatályba lépés ideje: 2024.03.25.
Érvényes: visszavonásig

 

Adatkezelési tájékoztató

Az Alma-Rend Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéhez és a https://alma-rend.hu weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésről

Bevezetés

Ez a Tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja annak megismerését, hogy Alma-Rend kft. (a továbbiakban Adatkezelő) az alábbiakban részletezett feladatainak ellátása során a természetes személyek adataival milyen tevékenységet végez. Arról, hogy e tevékenysége közben milyen szabályok szerint jár el és betekintést ad az általa felhasznált adatok védelmére vonatkozó intézkedéseiről. Nem utolsó sorban információt nyújt mindazon jogokról, melyek érdekeik védelmében megilletik az érintetteket.

Adatkezelés történik minden olyan esetben, amikor Adatkezelő ügyfeleivel, üzleti partnereivel, szerződést köt vagy üzleti partnerei felé számlát állít ki, kamerás megfigyelést végez/végeztet. Esetenként jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve e személyes adatok egy részét külső partneréhez és/vagy hatósághoz továbbítja.

Jelen Tájékoztatóban részletezett szabályozás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [Ptk.], az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) [GDPR], a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény [Grt.], valamint 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról [Info tv.] alapján került kialakításra.

Adatkezelő a GDPR 13. cikke szerinti kötelező tájékoztatást az alábbiak szerint biztosítja az érintettek és az érdeklődők számára:

 1. Adatkezelő azonosító adatai:

 

Név:                                       Alma-Rend kft.

Székhely és postacím:        6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6491/49 hrsz. (Ipari Park)

Cégjegyzék:                          06-09-002283

Adószám:                             11085173-2-06

telefon:                                 +3630 372 7859

e-mail:                                 alma-rend@alma-rend.hu

 

 1. A személyes adatok kezelésének elvei

Adatkezelő az alábbi elvek betartásával tevékenykedik:

 • A célhoz kötöttség elve: megmutatja, hogy Adatkezelő milyen cél érdekében tárolja, használja fel tevékenysége során természetes személyek adatait.
 • Az adattakarékosság elve: tehát a kezelt adatok köre adott célnak megfelelő és csak az ahhoz szükséges mértékű.
 • A pontosság elve: e szerint az Érintettek és a jogszabályi megfelelés érdekében is pontatlan személyes adatokat Adatkezelő haladéktalanul helyesbíti vagy törli.

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettektől közvetlenül kapja. Magára nézve kötelezőnek fogadja el a tevékenységével összefüggően kezelt személyes adatok védelméhez kapcsolódó azon feladatok ellátását, melyek révén – adott esetben – segíti bizonyítani a Hatóságok, üzleti partnerek és az érintett ügyfelek számára is, hogy e tekintetben a Rendeletet (GDPR) és az Info. tv., valamint más, vonatkozó szabályozást is betartva járt el (elszámoltathatóság elve).

 1. Fogalmak magyarázata

Az Adatkezelési tájékoztató az alábbi fogalmakat használja:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„érintett”: az a természetes személy, akire nézve az Adatkezelő személyes adatokat kezel.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„adatvédelmi tisztviselő”: a GDPR által meghatározott, az őt foglalkoztató/megbízó társaságnál személyes adatok védelme terén szakértői tevékenységet folytató, ill. az adatvédelemért felelős hatósággal (NAIH) kapcsolatot tartó személy. Egyes – jogszabályban előírt esetekben – kötelező, más esetekben javasolt lehet az foglalkoztatása.

 1. Az adatkezelés rendje

Adatkezelő tevékenysége során az általa bármilyen módon és mértékben megismert, az üzleti partnerek, az érdeklődők és az ügyfelek adatait ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, titoktartási kötelezettséget vállalva, a vonatkozó magyar jogszabályok és a GDPR előírásai szerint kezeli.

A tevékenységéhez és a kapcsolódó feladatok ellátása keretében kapott adatokat Adatkezelő jogszerűen tárolhatja, a jogszabályok keretein belül azokat rendszerezheti, a szükséges mértékig felhasználhatja.

Adatkezelő az általa végzett adatkezelést azonnal megszünteti, amennyiben annak célja teljesült vagy megszűnt, ill. mérlegeli, ha azt az érintett kéri.

Adatkezelő profilozást, és automata döntéshozatalt nem alkalmaz.

 1. Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés részletezése, célonként

Adatkezelés célja: Felvételre jelentkezők adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok elbírálása

 • Jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)
 • Mód: papír alapon és elektronikusan
 • Kezelt adat: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés
 • Az adatkezelés ideje: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatai törlésre kerülnek, ahogy azon személyé is, aki a jelentkezését, pályázatát visszavonta.
 • Adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetője, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
 • Adattovábbítás nem történik.

Adatkezelés célja: foglalkozás egészségügyi alkalmasság

 • jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2012. évi I. tv a munka törvénykönyvéről;
 • mód: papír alapon
 • kezelt adat: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.
 • adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 8 év.
 • az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetője, munkaügyi admint. ellátó munkavállaló.

Adatkezelés célja: foglalkoztatás

 • jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; évi I. tv a munka törvénykönyvéről; 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • mód: papír alapon és elektronikusan
 • kezelt adatok köre: a munkavállaló neve, Születési neve, Születési hely, idő, Állampolgárság, Édesanyja neve, Lakhelye, Adóazonosító jele. TAJ száma, Bankszámla száma, Önkéntes nyugdíj-pénztári tagság, Nyugdíjas törzsszám, Folyószámla szám, Munkaviszony kezdete, Heti munkaórák száma, Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, Munka alkalmassági igazolás, Munkakör megnevezés, Gyermekek adatai, száma, Jogosítvány száma, (…) egyéb, jogszabály által elvárt adat
 • Adatkezelés időtartama: többnyire a munkavállaló foglalkoztatásának végét követő 5 évig, de egyes adatokat (pl. amelyek a bérfizetéshez vagy a nyugdíjjogosultság megállapításához kapcsolódnak) az irányadó jogszabályoknak megfelelve hosszabb ideig: 8 – 50 évig., ill. utóbbiak nem törölhetők.
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, megbízott könyvelő (szolgáltató), hatóságok

A munkavállalónak joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon a nyilvántartott személyes adatairól, azok kezeléséről. E jogba beletartozik az is, hogy a nyilvántartásból másolatot kérhessen a saját adatairól.

Adatkezelés célja: szerződéskötés partnerekkel

 • Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; évi V. tv. a Polgári törvénykönyvről
 • Mód: papír alapon
 • Kezelt adat: egyéni vállalkozó esetén név, telefonszám, e-mail cím;

nem természetes személy (cég, egyéb szervezet) partner esetén a szerződést intéző munkavállaló/kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe

 • Az adatkezelés ideje: a szerződés megszűnését vagy lejártát követő (pénzügyi-számviteli összefüggéseit is figyelembe véve) 8 év
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

Az adatkezelés célja: ügyfél adatbázis építése további értékesítési lehetőség felajánlása és a korábbi üzleti kapcsolat rögzítése érdekében

 • Jogalap: Adatkezelő jogos üzleti érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f. pont)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: kapcsolattartó személy neve, e-mail címe, telefonszáma és a korábbi üzlet főbb mutatói (emlékeztető)
 • Az adatkezelés időtartama: adott szerződés lejártát / megszűnését követő 10 év
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

Az adatkezelés célja: számlázás

 • Jogalap: jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2000. évi C. tv a számvitelről; 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: név, lakcím/telephely, adószám
 • Az adatkezelés időtartama: 8 év
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, NAV, bank, könyvelő partner

Az adatkezelés célja: weboldali kapcsolatfelvétel („Üzenjen Itt!” és a „Kérjen tőlünk árajánlatot egyszerűen és gyorsan” űrlapok használata)

 • Jogalap: az érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: név, e-mail cím, telefonszám
 • Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de max. 10 év
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

Tájékoztatásként: kérjük, hogy a weboldali űrlap üzenet részében személyes adatokat ne adjon meg! Amennyiben kéretlenül megadott személyes adatokat kapunk ezen a módon, azt azonnal, mérlegelés és további adatkezelés nélkül töröljük.

Az adatkezelés célja: weboldali cookie használat

 • Jogalap: az érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: IP cím
 • Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de max. 10 év
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

Tájékoztatás a weboldal cookie használatáról:

Érintett: valamennyi személy, aki Adatkezelő https://alma-rend.hu weboldalára látogat

A honlap böngészése során keletkező adatokat Adatkezelő semmilyen módon nem tárolja vagy kezeli konkrét, Érintetthez köthető módon. Ebből eredően a GDPR szerinti, beazonosítható személyes adatok kezelése nem történik.

A honlap használata során az Ön böngészőjében bizonyos adatok ugyan rögzítésre kerülhetnek, de ezek Adatkezelő számára nem hozzáférhetőek. Ilyen adatok a statisztikai célra gyűjtött, személyes azonosításra nem alkalmas információk, mint a weboldal látogatók számának követése, hány felhasználó töltötte le a weboldal egyes oldalait, valamint a látogatók internet szolgáltatóinak domain nevét. Ezeket a statisztikai információkat arra használjuk, hogy megértsük, hogyan használják látogatóink weboldalainkat, ezáltal javítva szolgáltatásainkat. Ebben a folyamatban személyes adatokat nem osztunk meg.

A honlap használata során különféle okokból a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódnak szerverünkön (pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan az intézmény oldalát elérte, a felhasználó IP címe), amelyeket „sütikkel” valósítunk meg. Ezek adott esetben alkalmasak lehetnek valamely Érintett beazonosítására is, Adatkezelő azonban ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használja fel, nem köti más olyan információhoz, ami alapján az Érintett személyesen beazonosítható lenne.

Cookie-k (Sütik)

A weboldalunk egy úgynevezett „süti” technikát is felhasználhat. A süti egy olyan kis szövegfájl, amelyet a honlap szolgáltatója helyez el az Ön számítógépének merevlemezén. A sütik további funkciókat biztosítanak a honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a Honlap használatát. Bármilyen esetben is használunk sütiket, nem gyűjtünk össze olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják Önt.

Önnek módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a sütiket. Az Internetes böngészője többnyire automatikusan engedélyezi a sütiket, de böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja ezeket, illetve, amennyiben úgy kívánja, a süti tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja süti beállításait, tekintse meg Internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Amennyiben úgy dönt, hogy a sütiket elutasítja, előfordulhat, hogy honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

Az adatkezelés célja: kamerás megfigyelés (az emberi élet, testi épség, és a vagyon védelme)

 • Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f. pont)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: arckép, mozgás (képfelvétel a telephely területén; a kamera hangot nem rögzít)
 • Az adatkezelés időtartama: 10 nap
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

 

A kamerás megfigyeléshez kapcsolódó további tájékoztatás

Adatkezelő nem alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.

A kamerák adattároló egysége fizikailag is védett, zárt helyiségben, illetéktelenek által nem hozzáférhető módon és helyen van tárolva. A kamerák által készített képek megtekintése jelszóvédetten, kizárólag a kifejezetten e feladattal megbízott munkavállaló jogosultsága. A megtekintést az eszköz visszakereshetően naplózza.

Amennyiben Ön érintett valamelyik felvételen és szeretne élni jogaival, kérjük, hogy 10 napon belül (fent jelzett elérhetőségeinken) jelezze ezt Adatkezelő felé! Ezt követően a felvételek megtekintésére, rögzítésére nem lesz lehetőség, mert a rendszer azt automatikusan, véglegesen törli.

A beérkezett kérelem indokoltságát Adatkezelő nem minősíti, ill. nem mérlegeli, hanem haladéktalanul gondoskodik a felvétel mentéséről és a törvényi előírások szerinti zárolásáról. Hatósági megkeresés esetén Adatkezelő a mentett felvételt átadja az igénylő szervezetnek. Amennyiben a zárolt felvétellel kapcsolatosan megkeresés mégsem történik, a felvételt annak zárolásától számított 30 nap elteltével Adatkezelő véglegesen törli.

Az érintett kérelmére a felvétel (egy db másolat) minden esetben díjmentesen kerül kiadásra.

Figyelem felkeltése: Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról az adott területen jól látható helyen, a területen megjelenni kívánó személyek tájékozódását elősegítő módon, figyelemfelhívó jelzést alkalmaz. E tájékoztatást minden kamera vonatkozásában (külön-külön) megadja.

Kamerahasználatra figyelmeztető tábla (MINTA)

A kamerák által megfigyelt terület pontos leírása Adatkezelőtől elkérhető. Amennyiben Ön szeretné megtekinteni, kérjük, hogy forduljon Adatkezelőhöz a fentebb jelzett telefonszámon vagy e-mail címen!

 1. Személyes adatok átadása, továbbítása

Adatkezelő esetenként tevékenységéhez kapcsolódóan személyes adatokat továbbít harmadik személy részére. Az adatok továbbítása papír alapon és elektronikusan is történhet, mindkét esetben gondoskodva arról, hogy kizárólag a címzett részére legyen hozzáférhető az adat.

 • papír alapú továbbítás: személyes átadással vagy postai úton, kifejezetten a címzett részére
 • elektronikusan (e-mail): személyes adat az üzenet szövegében nem jelenik meg. Szükség esetén személyes adat küldése csatolt Excelben vagy tömörített fájlban történik, minden esetben egyedi jelszóval ellátva. A jelszó külön úton (pl. telefonon, sms-ben) kerül átadásra egy konkrét személy, címzett részére, amivel Adatkezelő garantálja a személyes adatnak illetéktelenek általi hozzáférhetetlenségét az adatküldés teljes folyamatában.

Elektronikus adatküldés esetén egyedi jelszóval ellátott, vírusvédett, kizárólag Adatkezelő tevékenységi körében használt számítógépről kerülnek elküldésre az adatok.

Adatkezelőtől – „szerződések teljesítése” vagy „jogszabályi megfelelés” jogalappal – adatátadás történik az alábbi adatfeldolgozóként vagy önálló adatkezelőként működő partnerek felé:

 • Adóhatóság (NAV):
 • elérhetősége: 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 14.
 • adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2000. évi C. tv a számvitelről; 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről)
 • Az adattovábbítás célja: jogszabályi megfelelés
 • továbbított adat: név, cím, adószám (a tv. által elvárt egyéb adatok)
 • továbbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

 • Pénzügyi szolgáltató partner:
 • Raiffeisen Bank Zrt.
 • Elérhetősége: 1133 Budapest, Váci út 116-118.
 • Az adattovábbítás célja: bérfizetés, számlák pénzügyi rendezése
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • Átadott adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szla szám (szerződés szerint)
 • továbbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

 • Könyvelő szolgáltató
 • Harcsás Istvánné EV.
 • Elérhetősége: 6800. Hódmezővásárhely, Kodály Z. u. 5.
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • A továbbított adatok köre: az érintett neve, számlázási neve, számlázási címe, e-mail címe
 • Az adattovábbítás célja: számlakezelés, könyvelés
 • Az adattovábbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

 • Rendszergazda
 • Horváth Gusztáv ev.
 • Elérhetősége: 6800. Hódmezővásárhely, Németh L. u. 12/B I/3.
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • A továbbított adatok köre: feladatai ellátása érdekében hozzáféréssel rendelkezik a teljes informatikai rendszerhez
 • A hozzáférés célja: szerződés szerinti feladatok ellátása
 • Az hozzáférés ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

 • Munkavédelem
 • Safety Work Compact Kft.
 • Elérhetősége: 6600, Szentes, Petrovics Soma u. 19
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • A továbbított adatok köre: feladatai ellátása érdekében szükséges munkavállalói adatok
 • A hozzáférés célja: szerződés szerinti feladatok ellátása
 • Az hozzáférés ideje és módja: esetenként, papír alapon és elektronikusan

 

 1. Az adatkezelésben érintett személyt megillető jogok

A tájékoztatáshoz való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik, és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatok helyesbítéséhez való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő 15 napon belül eleget tesz.

Az adatok törléséhez való jog (,,az elfeledtetéshez való jog”): Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kémi, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az eset-re sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Az adatok zárolásához való jog: Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adathordozhatósághoz való jog: E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok nem csak egy adat-kezelőnél rögzülnek, hanem sok más adathordozón is, ezentúl a keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik. Az új általános adatvédelmi rendelet szabályai értelmében az internet sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé tesszük, hogy az adatalany az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a tényleges joggyakorláshoz.

A tiltakozás joga: Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztatást ad. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 1. Adatkezelésre vonatkozó egyéb rendelkezések

Az adatkezelés megszűnése

Adatkezelő töröl minden olyan személyes adatot,

 • melynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
 • melynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre,
 • melynek kezeléséhez való jogot az érintett visszavonta, vagy az adatkezelést megtiltotta, vagy
 • melynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 1. Adatvédelmi panaszok kezeléséhez kapcsolódó eljárási szabályaink

Az eljárás: Adatkezelő panaszként kezeli és intézi az érintett természetes személyektől felé írásban jelzett minden észrevételt, amennyiben az adatvédelmi tárgyú, és Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakkal össze nem egyeztethető eljárásával vagy mulasztásával kapcsolatosan sérelmet fogalmaz meg (továbbiakban: panasz).

Panasszal élni a konkrét sérelem észlelésétől számított 30 napon belül lehet írásban, Adatkezelő elektronikus- vagy levelezési címére küldött bejelentéssel. A határidő túllépése jogvesztéssel jár.

A panasznak tartalmaznia kell legalább: a panaszos nevét, címét (e-mail címét), telefonszámát, a sérelem időpontját, a panasz konkrét körülírását, panaszos aláírását, valamint azt, hogy a panaszbejelentésben foglalt adatainak kezeléséhez a panaszbejelentéssel kapcsolatos eljárásban, a panasz aláírásával egyidejűleg hozzájárul. Ezen adatok és a nyilatkozat hiányában Adatkezelő a panasz kivizsgálását mellőzi és erről a Panaszost írásban értesíti.

Adatkezelő a Panaszos adatait kizárólag a panaszbejelentéssel kapcsolatosan kezeli, azt harmadik személyek részére, kivéve a jogszabályban rögzített hatósági, bírósági megkereséseket, nem adja ki, üzleti célokra nem használja fel.

Adatkezelő a panaszt kivizsgálja és arra a kézhezvételt követően 30 napon belül indokolt, írásbeli választ ad a panasz bejelentés módjával azonos módon (e-mailen vagy postai úton). Amennyiben a panasz kivizsgálására a 30 napos határidő nem elegendő, úgy Adatkezelő erről a panaszost tájékoztatja. Ebben az esetben a bejelentéstől számított 3 hónapon belül fogunk írásbeli, indokolt választ adni a bejelentéssel azonos módon.

Amennyiben Adatkezelő a panasz kivizsgálását követően azt állapítja meg, hogy a Panaszos panasza tényszerű és indokolt volt, úgy a sérelmének orvoslása módjáról és mértékékről a panasz elbírálásával egyidejűleg tájékoztatja a Panasztevőt.

A panasz elutasítása esetén Adatkezelő írásban tájékoztatja a Panaszost arról, hogy panaszával a továbbiakban fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) vagy sérelem esetén a Bírósághoz is. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége alább látható.

Az Infotv. 52. § (1) szabályozására tekintettel a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Ennek keretében az Infotv. 14. §-a alapján az adatalany kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés –  kivételével – törlését vagy zárolását.

 1. Az érintett tiltakozásának kezelésére vonatkozó eljárási szabály

Az érintett személy bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt a kérelemmel egyező, bizonyításra alkalmas alakszerűséggel (pl. írásban, elektronikus levélben) tájékoztatja.

Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – azonnal megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett személy az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett jogai érvényesítése érdekében – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz vagy az Adatvédelmi hatósághoz (NAIH) fordulhat.

A Hatóság az érintetti jogok érvényre juttatását formalevelek kibocsátása útján segíti elő: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

Panaszbejelentés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11,
E-mail cím:                           ugyfelszolgalat@naih.hu

tel.:                                        +36 (1) 391-1400
weboldal:                              www.naih.hu

 

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő az érintettek személyes adatait elektronikusan kizárólag a vállalkozásban használt számítógépén tárolja, mely elektronikus és fizikai védelemmel is el van látva. Ily’ módon megakadályozva a jogosulatlan hozzáférés, adatmódosítás, továbbítás, törlés vagy megsemmisítés lehetőségét, ideértve a véletlen megsemmisülést, sérülést és a technikai változtatásából eredő hozzáférhetetlenség elkerülését is.

A papír alapú adattárolás minden esetben zárt helyiségben, zárt szekrényben valósul meg, illetéktelenek által hozzá nem férhető módon.

 1. Adatvédelmi incidens és kezelése

Adatvédelmi incidens: minden olyan tevékenység, beavatkozás vagy mulasztás, mely személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést tesz lehetővé.

Aki ilyet észlel Adatkezelő tevékenysége kapcsán, minél előbb jelezze telefonon: +3630 372 7859

 

Adatkezelő rögzíti a bejelentést és haladéktalanul megkezdi a kivizsgálását. Amennyiben az adatvédelmi incidens informatikai rendszert érintően következett be, akkor tájékoztatja az érintett adatbázisok üzemeltetéséért felelős szolgáltatókat.

A bejelentés megvizsgálása és az incidens kezelése érdekében Adatkezelő minden olyan információt begyűjt, ami szükséges lehet annak azonosítására, az esetleges károk csökkentésére és az elhárítás érdekében hozandó további intézkedések kialakítására. A lehetőségek szerint rögzíti

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 • az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét

 

Mindezeken túlmenően – a jogszabályi elvárásnak megfelelve – Adatkezelő 72 órán belül bejelentést tesz a Hatóság (NAIH) felé.

 

Adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelő fő tevékenységéhez kapcsolódóan nem kezel nagy mennyiségű és/vagy különösen érzékenynek minősíthető személyes adatot, hatósági szervnek nem minősül, ezért adatvédelmi tisztviselő megbízását, foglalkoztatását nem tartja indokoltnak, s erre a hatályos jogi szabályozás sem kötelezi.

 

Megjegyzés: Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót folyamatosan frissítse, ennek során a benne részletezett információkat – a jogszabályi változásokat is követve – egyoldalúan módosítsa. Az esetleges módosítás Adatkezelőnél munkaidőben elérhető.

 

Hódmezővásárhely, 2024. március 25.

 

                                Alma-Rend kft.